Diễn biến dịch ngày 31/7: Cả nước đã tiêm gần 6 triệu liều vắc-xin COVID-19.

Diễn biến dịch ngày 31/7: Cả nước đã tiêm gần 6 triệu liều vắc-xin COVID-19.